.بازار جهانی مقوای بسته‌بندی نوشیدنی تا سال ۲۰۲۰ بازار مقوای بسته‌بندی نوشیدنی به کمتر از ۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ رسید با ارزشی معادل ۴/۱۱میلیارد دلار به گزارش چاپ…

Read more