طراحی و مهندسی محصول

productengeenering
  • اکثر صنایع برای تولید موفق نیاز به طراح های مهندسی یا گرافیکی دارند. ماژول طراحی پارسیس این امکان را برای صنایع فراهم میسازد تا کارهای مرتبط با طراحی و مهندسی محصول را بسته برای هر پروژه بین افراد این بخش تقسیم و نتیجه کار را آپلود نمایند تا سایر قسمت ها و تولید بتوانند از آنها استفاده کنند.