حسابداری مالی و صنعتی

Info1-Banner
  • ماژول حسابداری صنعتی و حسابداری مالی پارسیس با داشتن امکانات مختلف از جمله ثبت اسناد به صورت اتوماتیک در روند ثبت اطلاعات مالی به سازمانها کمک میکند و همچنین با داشتن گزارشات متعدد مدیریت مجموعه را از وضعیت فعلی آن آگاه می سازد.

  • در حسابداری صنعتی ERP پارسیس با داشتن اطلاعات کامل از زمان فرآیندها، میزان نفر ساعت زمان در تولید، میزان مصرف مواد اولیه و اطلاعات دیگر شما را قادر میسازد تا با پایین ترین ضریب خطا از تاریخچه مخارج برای تولید یک سفارش آگاه شوید و همچنین هزینه های غیر مستقیم را به دو صورت جداگانه (بر اساس بودجه بندی و بر اساس هزینه حاصل شده ) روی سفارشات سرشکن می کند تا به شما کمک کند مسیر قیمت گذاری خود را درست انتخاب کنید.