برنامه ریزی

planning
  • شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهمترین دپارتمانهای تصمیم گیری در تمامی صنایع، دپارتمان برنامه ریزی می باشد.

  • خروجی یک برنامه ریزی صحیح و دقیق میتواند در سیاست گذاری فروش، خرید، بودجه بندی، پرسنلی، تولید، تعداد شیفتها، رضایت مشتری و بسیاری از موضوعات دیگر استفاده شود.

  • ماژول برنامه ریزی تولید و مواد پارسیس با ایده گرفتن از موفقترین سیستم های برنامه ریزی در دنیا، با پیشبینی زمان دقیق مورد نیاز تولید و نمایش وضعیت خط تولید و برنامه ریزی فعلی، به برنامه ریزی بهینه تولید کمک و به صورت اتوماتیک اقدام به برنامه ریزی مواد از روی برنامه تولید می کند.