اتوماسیون اداری

Lightrun_-_Blog_hero__top_10_build_automation_tools_1
  • ماژول اتوماسیون اداری در پارسیس جهت اتوماسیون کردن تمامی فرآیند های خارج از گردش کار اصلی سازمان در نظر گرفته می شود. امکانات متداول اتوماسیون های اداری مانند ثبت تیکت، ارجاع، پیوست کردن فایل، ساخت فرم های اداری و ایجاد گردش برای آن، ثبت جلسات و یادآوری ها از جمله امکانات این ماژول می باشد.