اتاق فکر چیست؟ (Think tank)

اتاق فکر جایی است که تفکر جمعی روشمند رخ می‌دهد. روش مندی در این ساختار بسیار مهم است چرا که تفکر جمعی روش دارد و فعالیتی سلیقه‌ای به شمار نمی‌آید.

اتاق فكر (Think tank) یک سازمان متشکل از گروهی از نفرات خبره صاحب فکر و اندیشه و نوآور است که بر اساس روش‌های جمع اندیشی و بهره‌گیری حداکثری از خرد جمعی و شبکه مشاوران تخصصی به ارائه راه حل‌های خلاقانه برای حل ریشه‌ای مشکلات موجود و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان می‌پردازند.
اتاقهاي فكر از جمله سازمانهايي هستند كه نقش مهمي در روند رشد و توسعه سازمانها.و كشورها دارند.
انديشكده، انديشگاه، مركز مطالعات استراتژيك، مخزن فكري، كارخانه هاي فكر، كارخانه هاي مغز و كارخانه هاي ايده برخي از عباراتي است كه براي اين نوع سازمانها در ادبيات فارسي استفاده شده است.

تاريخچه تأسيس اتاق فكر به شكل رسمي به نيمه هاي قرن بيستم بعد از جنگ جهاني دوم برمي گردد.

نيروي هوايي آمريكا اولين اتاق فكر رسمي را با عتوان انديشگاه در سال 1947 با هدف تدوين سياست هاي نظامي تأسيس كرد. اين انديشگاه را مادر اتاق هاي فكر جهان ناميدند. در سال 1960 واژه اتاق فكر به شكل رسمي مورد استفاده قرار گرفت و هدف از ايجاد آن برقراري ارتباط بين دانش و قدرت بود.
اتاق فکر یکی از ابزارهای آفرینندگی برای حل مسئله و توسعه خلاقیت در هر سازمانی است و مکانی برای اندیشیدن به یک مسئله یا موضوع بدون حضور عواملی که مانع آزاد اندیشی و یا محدودیت می شوند مانند ملاحظات سیاسی یا اعمال قدرت مدیران ارشد. اتاق فکر به تدوین و انعکاس پیشنهادات سازنده و خلاقانه اعضاء خود می پردازد و با نوآوری، فضای تصمیم گیری را از یکنواختی خارج می کند.